Cơ cấu tổ chức

1 năm trước | 3815

Cơ cấu tổ chức của Viện Ngôn ngữ học bao gồm: 01 Viện trưởng, 2 Phó Viện trưởng và các phòng, trung tâm.
 

VIỆN NGÔN NGỮ HỌC:

Viện trưởng:
 - GS.TS Nguyễn Văn Hiệp 

Phó Viện trưởng:
 - PGS.TS. Mai Xuân Huy
 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hoành
 

I. Các phòng nghiên cứu khoa học: (07)
1. Phòng Từ vựng học

Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Văn Lam

2. Phòng Ngữ pháp học
Trưởng phòng: GS.TS Nguyễn Văn Hiệp (kiêm nhiệm)
3. Phòng Ngữ âm học
Trưởng phòng: TS. Vũ Thị Hải Hà
4. Phòng Ngôn ngữ học Xã hội
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Kim Loan
Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Ly Na
5. Phòng Ngôn ngữ học ứng dụng
Phó trưởng phòng: TS. Đỗ Thị Hiên
6. Phòng Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt
Trưởng phòng: TS. Bùi Thị Minh Yến
Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Tài Thái
7. Phòng nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Phó Trưởng phòng: TS. Phan Lương Hùng

II. Các phòng, trung tâm ứng dụng và phục vụ nghiên cứu khoa học: (03)

1. Trung tâm Phục hồi chức năng ngôn ngữ
Điện thoại: 37674571
Phó Giám đốc: TS. Phạm Hiển

2. Trung tâm Phổ biến và Giảng dạy ngôn ngữ
Giám đốc: PGS.TS. Mai Xuân Huy (kiêm nhiệm)
3. Phòng Thông tin - Thư viện 
Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thanh Tuấn

Phó trưởng phòng:  Ths. Vũ Thị Thanh Tư

III. Các phòng giúp Viện trưởng: (02)

1. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Phương 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính
Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai
Kế toán trưởng: CN. Đào Thị Trà (tài vụ)

 

TẠP CHÍ "NGÔN NGỮ"

Phó Tổng biên tập phụ trách:  TS. Vũ Thị Sao Chi

Trưởng Phòng Biên tập - Trị sự: CN. Nguyễn Thị Kim Nhung

Hội đồng biên tập:

Chủ tịch HĐ: GS.TS. Nguyễn Đức Tồn (Viện Ngôn ngữ học)


Các uỷ viên:           

         1. PGS.TS. Vũ Kim Bảng (Viện Ngôn ngữ học)

         2. TS. Vũ Thị Sao Chi (Viện Ngôn ngữ học)

         3. GS.TS. Trần Trí Dõi (Trường Đại học KHXH, ĐHQG Hà Nội)

         4. GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp (Viện Ngôn ngữ học)

         5.  PGS.TS. Mai Xuân Huy (Viện Ngôn ngữ học)

         6.  PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương (Viện Ngôn ngữ học)

         7. GS.TS. Nguyễn Văn Khang (Viện Ngôn ngữ học)

         8. PGS.TS. Nguyễn Văn Lộc (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên)

         9. PGS.TS. Đoàn Văn Phúc (Viện Ngôn ngữ học)

         10. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm (Trường Đại học KHXH, ĐHQG Tp. HCM)     

 

 Bài viết khác

Giới thiệu chung

Lịch sử hình thành và phát triển