Giới thiệu chung

2 năm trước | 3349

Viện ngôn ngữ học là cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, thành lập năm 1968 trên cơ sở Tổ Ngôn ngữ học (thuộc Viện Văn học) và Tổ Thuật ngữ khoa học (thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước)

Có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lí luận và ứng dụng ngôn ngữ của tiếng Việt, của các ngôn ngữ dân tộc ít người và các ngoại ngữ ở Việt Nam, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, VNNH có cơ cấu tổ chức gồm 9 phòng và trung tâm nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành của ngôn ngữ học: Từ vựng học, Ngữ pháp học, Ngữ âm học, Nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam,  Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt, Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học ứng dụng,Trung tâm Phục hồi chức năng ngôn ngữ,Trung tâm Phổ biến và Giảng dạy ngôn ngữ; Phòng Quản lí Khoa học và Đào tạo, Phòng Hành chính Tổng hợp và Thư viện.

 

Lịch sử: 

Viện được thành lập vào năm 1968 theo nghị định số 59/CP ngày 14 tháng 5 năm 1968 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở Tổ Ngôn ngữ học thuộc Viện Văn học và Tổ Thuật ngữ khoa học trực thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước. Khi mới thành lập, Viện Ngôn ngữ học chỉ có Tổ Ngôn ngữ học và Tổ Thuật ngữ khoa học. Cho đến nay, Viện đã hình thành và xây dựng nên các phòng nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành của ngôn ngữ học và các phòng phục vụ nghiên cứu khoa học. 

Trụ sở chính:

Viện Ngôn ngữ học đã có 3 lần thay đổi trụ sở làm việc. Trước năm 2005, Viện Ngôn ngữ học có trụ sở tại 20 Lý Thái Tổ - Hà Nội. Sau đó, trụ sở được chuyển về số 36 Hàng Chuối - Hà Nội. 

Trụ sở chính hiện nay là: Số 9 phố Kim Mã Thượng, quận Ba Đình, Hà Nội (kể từ tháng 10 năm 2008).

 

Vị trí và chức năng:

Viện Ngôn ngữ học (tên giao dịch quốc tế: Institute of Linguistics) trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn ngôn ngữ học Việt Nam và ứng dụng vào việc nghiên cứu tiếng Việt, các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam, các ngôn ngữ trong khu vực và trên thế giới; cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước; ứng dụng các thành quả nghiên cứu khoa học vào đời sống thực tiễn xã hội; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về ngôn ngữ học, tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, trung hạn và hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch được Viện Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt và các kế hoạch nghiên cứu khác được Đảng và Nhà nước giao liên quan đến Ngôn ngữ học. 
2. Nghiên cứu cơ bản về ngôn ngữ học. 
3. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếng Việt, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, ngôn ngữ các nước trong khu vực và các ngôn ngữ khác trên thế giới. 
4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực ngôn ngữ học, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan khác. 
5. Tham gia đánh giá và thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các bộ, ngành, địa phương liên quan đến Ngôn ngữ học theo luật định. Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. 
6. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành. 
7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng. 
8. Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo các quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 

Nguồn: Quyết định số 1052 /QĐ-KHXH do Chủ tịch Viện KHXHVN kí ngày ngày 19 tháng 9 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Ngôn ngữ học

 Bài viết khác

Cơ cấu tổ chức

Lịch sử hình thành và phát triển