Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

PGS.TS. MAI XUÂN HUY

19/12/2018 | 2771
PGS.TS. MAI XUÂN HUY

Ngày sinh: Tại Nam Định

Phòng ban: Trung tâm Giảng dạy và Trị liệu Ngôn ngữ

Học vị: Tiến sĩ

Email: mxhuy@yahoo.com

Cán bộ cơ hữu của Viện có trình độ tiến sĩ:

 

                                      PGS.TS.  MAI XUÂN HUY

                     Công tác tại Viện Ngôn ngữ học năm 1984 đến nay

 

-  A. Quá trình đào tạo:


         - Cử nhân (1980): Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội . 
         - Tiến sĩ (năm 2001): Bảo vệ luận án tại Viện Ngôn ngữ học, Viện KHXH Việt Nam. 
         - Nghiên cứu viên chính.


B. Quá trình hoạt động:

 

         - Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội (1976-1980). 
         - Phục vụ Quân đội (1981-1984). 
         - Công tác tại Viện Ngôn ngữ học từ 1984 đến nay.


C. Tham gia đào tạo sau đại học: 
       

 - Đã hướng dẫn thành công 01 thạc sĩ (Nguyễn Thị Thu Giang : Các đặc điểm của ngôn ngữ bóng đá qua các bài báo viết về thể thao tiếng Việt ; Bảo vệ: 9/2006) 
 - Đã hướng dẫn thành công  01 NCS (Trần Thị Thu Hiền : Các đặc điểm phong cách học của Ngôn ngữ quảng cáo trên báo chí tiếng Việt ; Bảo vệ:12/2012 )


D. Các công trình khoa học đã công bố 


     * Định hướng khoa học: 


              Ngôn ngữ học xã hội; NNH ứng dụng


    * Một số sách, chuyên khảo, giáo trình cơ bản:


        - Ngôn ngữ quảng cáo dưới ánh sáng của lý thuyết giao tiếp / Mai Xuân Huy – Nxb  KHXH, H. 2005, - 313tr,19cm. 

        - Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ / Hoàng Văn Hành, Nguyễn Như Ý, Phan Xuân Thành, Mai Xuân Huy, ... 3 tập, Nxb KHXH, Hà Nội, 1998.

        - Sách tra cứu chữ viết tắt nước ngoài và Việt Nam / Như Ý & Mai Xuân Huy - H. : KHXH, 1990. - 338tr. 
        - Tên tắt các tổ chức kinh tế-xã hội Việt Nam / Nguyễn Như Ý (chủ biên), Nguyên Thành, Mai Xuân Huy, Võ Đăng Thiên. - H. : Văn hoá, 1993. - 340tr ; 19cm. 
       - Từ điển chính tả tên người nước ngoài : Khoảng 6.000 mục / Nguyễn Như Ý (chủ biên), Mai Xuân Huy, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thanh Bình,.... - H. : KHXH, 1995. - 718tr ; 20cm. 


    * Toàn bộ các công trình khoa học đã công bố: 


  1. Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ / Hoàng Văn Hành, Nguyễn Như Ý, Phan Xuân Thành, Mai Xuân Huy,.. - H. : KHXH, 1988. - 185tr ; 19cm. T.2. 
  2. Kể chuyện thành ngữ, tục ngữ / Hoàng Văn Hành, Nguyễn Như Ý, Phan Xuân Thành, Mai Xuân Huy,..- H. : KHXH, 1990. - 196tr ; 19cm. T.3. 
  3. Đặc điểm hình thái và ngữ nghĩa của tên tắt các cơ quan xuất nhập khẩu Việt Nam / Như Ý- Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ. - 1990. - số 3. - tr.: 42-48. 
   4. Sách tra cứu chữ viết tắt nước ngoài và Việt Nam / Như Ý & Mai Xuân Huy - H. : KHXH, 1990. - 338tr. 
   5. Dùi đục hay bồ dục chấm nước cáy / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ và đời sống. - H.: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 1992. - tr. 51. 
   6. Về phân loại, cấu tạo và sử dụng các tên tắt tiếng Việt (ngoài tên tắt chỉ các cơ quan xuất nhập khẩu) : BCKH / Mai Xuân Huy // Hội nghị Khoa học Viện Ngôn ngữ học. - 1992. 
   7. Tên tắt các tổ chức kinh tế-xã hội Việt Nam / Nguyễn Như Ý (chủ biên), Nguyên Thành, Mai Xuân Huy, Võ Đăng Thiên. - H. : Văn hoá, 1993. - 340tr ; 19cm. 
   8.Từ điển chính tả tên người nước ngoài : Khoảng 6.000 tên / Nguyễn Như Ý (chủ biên), Mai Xuân Huy, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thanh Bình,.... - H. : KHXH, 1995. - 718tr ; 20cm. 
    9. Thử khảo sát các cung bậc của ngôn ngữ trong giao tiếp vợ chồng người Việt / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ. - 1996. - số 4. - tr.: 42-51. 
Cũng in trong : Ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt (Nguyễn Văn Khang chủ biên). - H. : Văn hoá thông tin, 1996. - tr.: 34-54. 
    10. Ngôn ngữ của tay / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ & đời sống. - 1996. - số 5. - tr.: 28. 
    11. Tìm hiểu tâm lí - ngôn ngữ và các thủ đoạn ngôn ngữ trong quảng cáo / Mai Xuân Huy // Tiếng Việt & ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. - H. : Viện Ngôn ngữ học, 1998. - tr.: 240-244. 
    12. Về khái niệm và phân loại quảng cáo / Mai Xuân Huy // Ngữ học trẻ 㥪: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 1998. - tr.: 194-197. 
    13. Đến Tết và đến Tết... / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ & đời sống. - 1999. - số 2. - tr.: 9-10. 
    14. Hơi và khí / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ & đời sống. - 1999. - số 2. - tr.: 30-31.Cũng đăng trên Báo Người Hà Nội, 1987, s. 57. 
    15. To và lớn / Mai Xuân Huy // Báo Người Hà Nội. - 1987. - số 66. 
    16. Thầy giáo-giáo viên và các từ chỉ người thầy / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ & đời sống. - 1999. - số 3. - tr.: 25-26.Cũng đăng báo Người giáo viên nhân dân, 1988, số 66. 
    17. Phu, cu-li, nhau hay là thân phận người lao động dưới chế độ cũ / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ & đời sống. - 1999. - số 4. - tr.: 23-24.Cũng đăng báo Quảng Ninh, 1986, ngày 25/10. 
    18. Từ ’dân biểu’ đến ’đại biểu quốc hội’ / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ & đời sống. - 1999. - số 6. - tr.: 20-21.Cũng đăng trong báo Văn nghệ, 1987, s. 17. 
    19. Laconic và câu chuyện từ nguyên / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ & đời sống. - 1999. - số 8. - tr.: 31. 
    20. Về lập luận trong quảng cáo / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ & đời sống. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 1999. - số 10. - tr.: 15-17; 24-25. 
    21. Quảng cáo và các đặc điểm ngôn ngữ và tâm lý - xã hội trong quảng cáo / Mai Xuân Huy // Tiếng Việt trên các phương tiện truyền thông đại chúng. - Tp.HCM : Viện Ngôn ngữ học, Hội ngôn ngữ học Tp.HCM, ĐHKHXH & NV Tp.HCM, 1999. - tr.: 48-52. 
    22. Về nghi thức lời nói trong quảng cáo / Mai Xuân Huy // Ngữ học trẻ - Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - Nghệ An ;  Nxb. Nghệ An, 1999. - tr.: 301-308. 
    23. Những lỗi văn hoá-ngôn ngữ trong diễn ngôn quảng cáo / BCKH / Mai Xuân Huy // Kỷ yếu Ngôn ngữ & văn hoá 990 năm Thăng Long - Hà Nội. - H. : Hội Ngôn ngữ học Hà Nội-Khoa Ngôn ngữ học, 2000. - tr.: 145-156. 
    24. Thử nghiên cứu ngôn ngữ các cuộc họp công sở trên quan điểm giao tiếp / Mai Xuân Huy // Tiếng Việt trong giao tiếp hành chính (Nguyễn Văn Khang chủ biên). - H. : Văn hoá thông tin, 2000. - tr.: 105-116. 
    25. Về nhóm hành vi điều khiển trong giao tiếp quảng cáo / Mai Xuân Huy // Ngữ học trẻ 2000: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2000. - tr.: 276-282. 
    26. Về xưng hô trong giao tiếp quảng cáo / BCKH / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ số 3, 2004; cũng đăng trong Kỉ yếu HNQT lần thứ 5 về ngôn ngữ và ngôn ngữ học. - Tp.HCM : ĐHQG, 2000. - ngày 16-17. 
    27. Các đặc điểm của ngôn ngữ quảng cáo dưới ánh sáng của lý thuyết giao tiếp/ Luận án Tiến sĩ ngữ văn / Mai Xuân Huy. - H. : Viện Ngôn ngữ học, 2001. - 218tr; 30cm. 
    28. Về cách viết, cách đọc định danh tắt và một số gợi ý về cách đặt tên tắt trong tiếng Việt / BCKH / Mai Xuân Huy // Hội thảo khoa học ’Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước’. - Tp.HCM. - 2002. - ngày 28/12. - tr.: 166-171. 
    29. Về khái niệm tắt tố và các kiểu định danh tắt trong tiếng Việt / Mai Xuân Huy/ Ngôn ngữ 2006, - số 3, tr.13-18. Cũng đăng trong: Hội thảo khoa học ’Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước’. - Tp.HCM. - 2002. - ngày 28/12. - tr.: 171-176. 
    30. Cảnh huống ngôn ngữ tiếng Chu ru / / BCKH / Mai Xuân Huy // Kỉ yếu Hội thảo khoa hoc Việt - Nga về Ngôn ngữ học xã hội - 2002. - tr.: 165-182.
    31. Những con số trong quảng cáo / BCKH / Mai Xuân Huy // Hội nghị Ngữ học trẻ. - Tp. Đà Nẵng. - 2003. - tháng 4. 
    32. Từ điển cách viết cách đọc tên riêng nước ngoài / Đề tài cấp Bộ / Lý Toàn Thắng (chủ nhiệm), Nguyễn Văn Khang, Mai Xuân Huy, Hà Quang Năng,... 2003. - 469tr ; 29cm. 
    33. Từ ngữ gốm sứ Bát Tràng / Đề tài cấp Viện / Nguyễn Văn Khang (chủ nhiệm), Mai Xuân Huy, Phạm Tất Thắng, Bùi Thị Minh Yến,..., 2003. - 163tr ; 29cm. (Đã nghiệm thu). 
    34. Ngôn ngữ quảng cáo dưới ánh sáng của lý thuyết giao tiếp / Mai Xuân Huy –H. KHXH, 2005, - 313tr,19cm. 
    35. Về tên của các cơn bão /Mai Xuân Huy - BCKH/ Ngữ học trẻ 2008. 
    36. Chuẩn hoá chữ viết tắt tiếng Việt / Mai Xuân Huy / trong “Những vấn đề chuẩn hoá tiếng Việt” / Đề tài cấp Viện / Nguyễn Văn Khang (chủ nhiệm) 2008 (đã nghiệm thu). 

    37. Về những lời chúc năm mới trong tiếng Việt  / Mai Xuân Huy - BCKH/ Kỷ yếu HNKH NNH toàn quốc 2011.
     38Về mô hình giao tiếp và các nhân vật giao tiếp trong quảng cáo/ Mai Xuân Huy/ Ngôn ngữ, 2013, số 1, tr. 38-49.

     39. Về cách trình bày và một số phép tu từ trong diễn ngôn quảng cáo / Mai Xuân Huy // Ngôn ngữ & Đời sống , 2013, số 1, tr.


Nhân sự khác