Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

18/02/2016 | 3803
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

Ngày sinh: 1957 - Tại Hà Nội

Phòng ban: Ngôn ngữ học ứng dụng

Học hàm: Phó Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0914 526 994 - 0437674581

Email: huongttv@yahoo.com

Cán bộ cơ hữu của Viện có trình độ tiến sĩ: PGS.TS VŨ THỊ THANH HƯƠNG

A. Quá trình đào tạo:

        - Cử nhân (1981) : Trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Matxcova mang tên Moriz Torez 

           (Nay là Đại học Tổng hợp nhân văn quốc gia Nga).

        - Thạc sĩ (1989): Trường Đại học tổng hợp Rouen, Cộng hoà Pháp. 

           -  Tiến sĩ (1997): Đại học Toronto, Canada.

        - Phó Giáo sư: năm 2006

        - Tốt nghiệp Cao cấp lí luận chính trị, Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

        -  Nghiên cứu viên chính.

B. Quá trình hoạt động:

         Từ năm 1981 đến nay,  lần lượt làm việc tại các Phòng Ngôn ngữ học xã hội, Trung tâm Phổ biến và giảng dạy ngôn ngữ.

        Đã đảm nhận các chức vụ: Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm Phổ biến và giảng dạy ngôn ngữ.

        Chức vụ hiện tại:  Trưởng phòng Phòng Ngôn ngữ học ứng dụng.

 C. Tham gia đào tạo sau đại học:

           - Đã hướng dẫn thành công 03 thạc sĩ.

           - Đã hướng dẫn thành công 03 tiến sĩ:

1)Vũ Tiến Dũng, bảo vệ năm 2003, đề tài: “Lịch sự trong tiếng Việt và giới tính (Qua một số hành động nói)”

2) Đào Nguyên Phúc, bảo vệ năm 2007, đề tài: “Lịch sự trong đoạn thoại xin phép của tiếng Việt”

3) Hoàng Tuyết Minh, bảo vệ năm 2008, đề tài: “Đặc điểm cú pháp-ngữ nghĩa của động từ quan hệ tiếng Anh (trong sự liên hệ với tiếng Việt)

           - Hiện đang hướng dẫn cao học và tiến sĩ.

 

D. Các công trình khoa học đã công bố

               * Định hướng khoa học:

                  Ngôn ngữ học ứng dụng

              

 *Một số sách, chuyên khảo, giáo trình,...cơ bản:

1) Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài / Vũ Thị Thanh Hương (chủ biên), H. : Khoa học Xã hội, - 2004, 375 tr., khổ 16x24cm.

2) Các thiết kế  nghiên cứu định tính:  Giáo trình sau đại học / Vũ Thị Thanh Hương // - H.: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2006. – 45 tr.

3)  Các phương pháp thu thập thông tin định tính:  Giáo trình sau đại học / Vũ Thị Thanh Hương // - H.: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2006. – 68 tr.

4)  Các phương pháp xử lí và phân tích thông tin định tínhGiáo trình sau đại học / Vũ Thị Thanh Hương // - H.: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2006. – 54 tr.

5)  Sử dụng Nvivo trong phân tích thông tin định tínhGiáo trình sau đại học / Vũ Thị Thanh Hương // - H.: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2006. – 64 tr.

6) Từ điển bậc thang Anh - Việt / Nguyễn Văn Khang, Vũ Thanh Hương. - H. : Thế giới, 1993. - 710tr. ; 12cm.

7) Từ điển chính tả tên người nước ngoài : Khoảng 6.000 tên / Nguyễn Như Ý (chủ biên), Mai Xuân Huy, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tài, Bùi Minh Yến. - H. : KHXH, 1995. - 718tr ; 20cm.

 

  Toàn bộ các công trình khoa học đã công bố:

 

1. Khả năng thể hiện các chức năng ngôn ngữ của các cháu mẫu giáo 3-4 tuổi : BCKH / Vũ Thị Thanh Hương // Hội nghị Khoa học Viện Ngôn ngữ học. - 1985.

2. Từ thân tộc trong tiếng Katu vùng thấp : BCKH / Vũ Thị Thanh Hương, Belikov // Hội nghị quốc tế về Ngôn ngữ học giữa các nước xã hội chủ nghĩa lần thứ IV. - Tp.HCM. - 1987. (Bằng tiếng Nga).

3. Bước đầu tìm hiểu các hành vi giao tiếp mở đầu tương tác bác sĩ-bệnh nhân / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ. - 1990. - số 3. - tr.: 6-8; 13.

BCKH tại HNKH ‘Ngôn ngữ và đời sống xã hội-văn hoá’. H.: Viện Ngôn ngữ học-Tạp chí Ngôn ngữ, 1990, tr.: 32-33.

4. Các hành vi giao tiếp kết thúc tương tác bác sĩ-bệnh nhân : BCKH / Vũ Thị Thanh Hương // Hội nghị Khoa học Viện Ngôn ngữ học, 1992.

5. Từ điển bậc thang Anh - Việt / Nguyễn Văn Khang, Vũ Thanh Hương. - H. : Thế giới, 1993. - 710tr. ; 12cm.

6. Từ điển chính tả tên người nước ngoài : Khoảng 6.000 tên / Nguyễn Như Ý (chủ biên), Mai Xuân Huy, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tài, Bùi Minh Yến. - H. : KHXH, 1995. - 718tr ; 20cm.

7. Lịch sự trong tiếng Việt: phân tích ngôn ngữ học xã hội một cộng đồng ngôn từ Hà Nội : Luận án Tiến sĩ ngành nhân học ngôn ngữ. - Canada : University Toronto, 1997.

8. Gián tiếp và lịch sự trong lời cầu khiến tiếng Việt / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ. - 1999. - số 1. - tr.: 34-43.

Cũng đăng trong ‘Ngôn từ, giới và nhóm xã hội từ thực tiễn tiếng Việt’. H.: KHXH, 2000, tr.: 361-365.

9. Giới tính và lịch sự / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ. - 1999. - số 8. - tr.: 17-30.

10. Cảnh huống ngôn ngữ ở Canada / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ & đời sống. - 1999. - số 4. - tr.: 30-32.

11. Lịch sự trong tiếng Việt: chiến lược hay chuẩn mực : BCKH / Vũ Thị Thanh Hương // Pan-Asiatic Linguistics: Abstracts of the Fifth  International Symposium on languages and linguistics. HCM City, 2000.

12. Lịch sự và phương thức biểu hiện tính lịch sự trong lời cầu khiến tiếng Việt / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn từ, giới và nhóm xã hội từ thực tiễn tiếng Việt. - H. : KHXH, 2000. - tr.: 135-178.

13. Chiến lược lịch sự thay đổi mức lợi - thiệt trong lời cầu khiến tiếng Việt / Vũ Thị Thanh Hương //Ngôn ngữ. - 2000. - số 10. - tr.: 39-48.

14. Biến thể xã hội của lời cầu khiến lịch sự trong tiếng Hà Nội / Vũ Thị Thanh Hương // Hà Nội - Những vấn đề ngôn ngữ văn hoá. - H. : Văn hoá thông tin, 2001. - tr.: 191-202.

15. Khái niệm thể diện và ý nghĩa đối với việc nghiên cứu ứng xử ngôn ngữ / Vũ Thị Thanh Hương //Ngôn ngữ. - 2002. - số 1. - tr.: 8-14.

16. Thực tiễn kế hoạch hoá ngôn ngữ ở Mỹ : BCKH / Vũ Thị Thanh Hương // Hội thảo khoa học ’Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước’. - Tp.HCM. - 2002. - ngày 28/12. - tr.: 155-161.

Cũng đăng trong Ngôn ngữ & đời sống, s.6, 2003, tr. 26-33.

17. Tiếng Việt ở nước ngoài: những nhân tố góp phần chuyển đổi : BCKH / Vũ Thị Thanh Hương //Những vấn đề ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2001). - H. : Viện Ngôn ngữ học, 2002. - tr.: 361-365.

18.  Tiếng Việt giao tiếp trong nhà trường: Đề tài khoa học cấp Viện /Vũ Thị Thanh Hương (chủ nhiệm) // H.: Viện Ngôn ngữ học, 2002. – 250 tr.

19. Ngôn ngữ phản hồi của giáo viên trên lớp học ở bậc tiểu học / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ. - 2003. - số 7. - tr.: 71-80.

20.  Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài / Vũ Thị Thanh Hương (chủ biên), H. : Khoa học Xã hội, - 2004, 375 tr., khổ 16x24cm.

21.  Sử dụng phương pháp vấn đáp và câu hỏi nhận thức trên lớp học ở trường trung học cơ sở hiện nay / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ. - 2004. - số 4. - tr.: 67-80.

22.  Tiếng Việt trong hội thoại giảng dạy:  Đề tài khoa học cấp Viện / Vũ Thị Thanh Hương (chủ nhiệm) // H.: Viện Ngôn ngữ học, 2004. -230tr.

23. Văn hóa chào hỏi của người Việt / Vũ Thị Thanh Hương //  Những vấn đề ngôn ngữ học” (Kỉ yếu hội nghị khoa học 2003). – H. : Khoa học Xã hội2005. – tr.: 531-546.

24.  Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ giữa thái độ và hành vi ngôn ng (trên cứ liệu về cách phát âm /l/ và /n/ ở Vĩnh TuyHà Nội / Vũ Thị Thanh Hương // Kỉ yếu hội thảo quốc tế Ngôn ngữ học Liên Á lần thứ VIH.: Khoa học Xã hội2005. – tr.: 624-636.

25.  Một số vấn đề của kế hoạch hoá ngôn ngữ (từ thực tiễn kinh nghiệm một số nước trên thế giới)/ Vũ Thị Thanh Hương // Những vấn đề ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2005). – H. : Khoa học Xã hội,2006. – tr.: 336-357.

26. Tương tác thầy-trò trên lớp học: một phân tích ngôn ngữ học xã hội vi mô / Vũ Thị Thanh Hương //  Ngữ học trẻ 2005: Diễn đàn học tập và nghiên cứu (Kỷ yếu hội nghị). -  H.: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam - Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, 2005. – tr.: 33-41.

27. Globalization, Language and Cultural identity in Vietnam / Vũ Thị Thanh Hương // East Asia in Globalization: Conflicts and Compromises (Kỷ yếu hội nghị). - Seoul,  2005. – tr.: 75-86.

28. Từ khái niệm năng lực giao tiếp đến vấn đề dạy và học tiếng Việt trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam hiện nay / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ. - 2006. - số 4. - tr.: 1-12.

29.  Một số vấn đề dạy - học tiếng  Việt  như  một  ngoại  ngữĐề tài khoa học cấp  Viện / Vũ  Thị  Thanh Hương (chủ  nhiệm) // - H: Viện  Ngôn ngữ  học , - 200tr.

30.  Các thiết kế  nghiên cứu định tính:  Giáo trình sau đại học / Vũ Thị Thanh Hương // - H.: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2006. – 45 tr.

31.  Các phương pháp thu thập thông tin định tính:  Giáo trình sau đại học / Vũ Thị Thanh Hương // - H.: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2006. – 68 tr.

32.  Các phương pháp xử lí và phân tích thông tin định tínhGiáo trình sau đại học / Vũ Thị Thanh Hương // - H.: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2006. – 54 tr.

33.  Sử dụng Nvivo trong phân tích thông tin định tínhGiáo trình sau đại học / Vũ Thị Thanh Hương // - H.: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, 2006. – 64 tr.

34. Ngôn ngữ, văn hoá và xã hội:  Một cách tiếp cận liên ngành: Sách dịch / Vũ Thị Thanh Hương (đồng dịch giả) // H.: Thế Giới.- 2006, 358 tr.

35. Language attitudes and linguistic behaviour: a sociolinguistic study of a Vietnamese speech community: BCKH / Vũ Thị Thanh Hương // Hội nghị khoa học, Học viện Harvard-Yenching, Panel 1: Anthropological Understanding of Social Changes. -  Boston. – 2006.

36. Dạy ngữ pháp theo cách tiếp cận giao tiếp: ứng dụng vào dạy tiếng Việt cho người nước ngoài/ Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ. - 2007. - số 5. - tr.: 20-31.

37.  Sử dụng các thông tin cảnh huống và tri thức nền vào dạy đọc hiểu cho người nước ngoài học tiếng Việt / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ và đời sống. - 2007. - số 8. - tr.: 15-22.

38.  Quê ViệtSách dạy tiếng Việt, trình độ A, quyển 1 / Vũ Thị Thanh Hương (đồng tác giả) // - H.: Thế giới. -2007. – 155 tr.

39.  Quê ViệtSách bài tập, trình độ A, quyển 1 / Vũ Thị Thanh Hương (đồng tác giả) // - H.: Thế giới. -2007. – 110 tr.

40. Quê ViệtSách hướng dẫn giáo viên, trình độ A, quyển 1 / Vũ Thị Thanh Hương (đồng tác giả) // - H.: Thế giới. -2007. – 120 tr.

41. Giáo dục ngôn ngữ cho các dân tộc ít người ở Việt Nam:  Một số vấn đề chính sách và thực tiễnBCKH / Vũ Thị Thanh Hương // Hội thảo quốc tế “Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học”. – Bình Châu. -2007. – 11 tr. Kỉ yếu hội thảo (2009)

42.  Ngữ pháp tiếng Việt thực hành dành cho người học tiếng Việt như một ngoại ngữ:  Đề tài khoa học cấp Bộ / Vũ Thị Thanh Hương (chủ nhiệm) // - H.: Viện Ngôn ngữ học. – 2008. – 500 tr.

43. Một số vấn đề của Ngôn ngữ học Ứng dụngĐề tài khoa học cấp Viện / Vũ Thị Thanh Hương (chủ nhiệm) // - H.: Viện Ngôn ngữ học. – 250 tr.

44.  Vietnam’s language policies and practices in the context of globalization: BCKH /Vũ Thị Thanh Hương // The International Conference on National Language Policy: Language Diversity for National Unity. –Bangkok: The Royal Institute of Thailand. – 2008. Conference procedings 2009, 10 tr.

45.  Quê ViệtSách dạy tiếng Việt, trình độ B, quyển 2 / Vũ Thị Thanh Hương (đồng tác giả) // - H.: Thế giới. -2008. – 129 tr.

46.  Quê ViệtSách bài tập, trình độ B, quyển 2 / Vũ Thị Thanh Hương (đồng tác giả) // - H.: Thế giới. -2008. – 110 tr.

47. Quê ViệtSách hướng dẫn giáo viên, trình độ B, quyển 2/ Vũ Thị Thanh Hương (đồng tác giả) // - H.: Thế giới. -2008. – 120 tr.

48.  Ngôn ngữ và văn hoá: Những tương đồng và khác biệt trong cách thể hiện lời phàn nàn của người Việt và người Trung Quốc học tiếng ViệtBCKH / Vũ Thị Thanh Hương // Hội nghị quốc tế Việt Namhọc lần thứ ba “Việt Nam hội nhập và phát triển (Tuyển tập báo cáo tóm tắt). – H.: Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội. – 2008. – tr.306.

49.  Những đồng và khác biệt trong cách bày tỏ sự không hài lòng của người Việt và người Trung Quốc học tiếng Việt / Vũ Thị Thanh Hương // Ngôn ngữ. - 2009. - số 9. - tr.: 32-44.


Nhân sự khác