Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Nguyễn Thế Dương

02/02/2016 | 473
ThS. Nguyễn Thế Dương

Ngày sinh: 1980 - Tại Hà Nội

Phòng ban: Ngôn ngữ học ứng dụng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0989 993 496 - 37674574

Email: theduongk44nn@yahoo.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:

-1999–2003:    Học Đại học tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

-2003–2006:           Học Cao học tại tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã

hội và Nhân văn Hà Nội.

- 2011 – 2016              Làm Nghiên cứu sinh tại Trường Ngôn ngữ và Văn hoá, Đại học Queensland (Australia).

 

B. Quá trình hoạt động:

 

       * Tại Viện Ngôn ngữ học:

- Từ 2003 đến nay, làm việc tại Phòng Ngôn ngữ học Ứng dụng – Viện Ngôn ngữ học

       Tại các cơ sở khác:

- Từ 2007 đến 2010, giảng dạy ngôn ngữ học tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

 

C. Tham gia đào tạo

       * Định hướng khoa học:Ngữ dụng học, Phân tích hội thoại, Ngôn ngữ học Ứng dụng 

 

D. Các công trình khoa học đã công bố

 

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN

 - 2005 – 2006:  Có sở lí luận và phương pháp dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ (Thành viên)

- 2007 – 2008: Một số vấn đề của Ngôn ngữ học ứng dụng (Thành viên)

- 2009 – 2010: Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường phổ thông ở Việt Nam: Một số vấn đề chính sách và thực tiễn (Thư kí)

TOÀN BỘ CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌCĐÃ CÔNG BỐ

1.                  Cấu tạo từ ghép tiếng Mông: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Hội nghị khoa học sinh viên, trường ĐHKHXH&NV (Lần thứ 7). - H.: Chính trị Quốc gia, 2002.- tr.: 176-180.

2.                  Bước đầu tìm hiểu từ ghép hợp nghĩa tiếng Mông: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ ?: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2003.- tr.:219-223.

3.                  Những làng tên Nôm ở Hà Nội / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 5. - tr.: 29-35.

4.                  Về hiện tượng các từ Việt gốc Pháp và từ Pháp trong một cuốn tiểu thuyết / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 6. - tr.: 8-10.

5.                  Về địa danh “Bắc Hà” (Lào Cai) / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 7. - tr.: 16-18.

6.                  Một vài suy nghĩ về địa danh Hà Nội / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 10. - tr.: 28-30.

7.                  Sự chuyển vai xưng hô trong giao tiếp gia đình / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2003. - số 12. - tr.: 2-4.

8.                  Về 3 tiếng cốnguyên và cựu trong tiếng Việt / Nguyễn Thế Dương (bút danh: Đông Tác) // Ngôn ngữ & đời sống. - 2004. - số 11. - tr.: 16-19.

9.                  Tìm hiểu thành ngữ so sánh có yếu tố biểu thị động vật trong tiếng Việt và tiếng Pháp: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Những vấn đề Ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2003). - H. : Viện Ngôn ngữ học, 2004. - tr.: 197-209.

10.              Lời xin lỗi và quá trình lập luận của nhân vật Hoạn Thư trong truyện Kiều: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2005.- tr.: 261-266.

11.              Một số chiến lược xin lỗi trong tiếng Việt: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Những vấn đề Ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2005). - H. : Viện Ngôn ngữ học, 2006. - tr.:233-247.

12.              Hành động xin lỗi: một phân tích dụng học – văn hoá trong tiếng Việt / Nguyễn Thế Dương // Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học  - H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, 2006. – 123 tr.

13.              Về điều kiện sử dụng hành động xin lỗi: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2007.- tr.: 41-47.

14.              “Bãi nhiệm” hay “miễn nhiệm” / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ & đời sống. - 2008. - số 9. - tr.: 42-44.

15.              “Các chiến lược xin lỗi gián tiếp trong tiếng Việt”  BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. - H. : Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, 2008.- tr.:53-58.

16.              Đối chiếu hành động xin lỗi trong tiếng Việt và tiếng Anh, ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt như là một ngoại ngữ -: BCKH / Nguyễn Thế Dương // Ngôn ngữ học đối chiếu và giao tiếp liên văn hóa trong việc giảng dạy ngôn ngữ. – H.: Viện Ngôn ngữ học và Viện DAAD Hà Nội, 2008.

17.              Categorization and Morality in offending situation: A single case study in Vietnamese Context: BCKH/ Nguyen The Duong//Rhizomes VII: Words, Power and Identity.- Brisbane, The University of Queensland, 2012.

18.              "Bốn giờ rồi mà (It’s four o’clock already actually): Children negotiateto escape from adults’ punishment": BCKH/ Nguyen The Duong//Making practice visible: Applications of conversation analysis.- Melbourne, Monash University, 2016.


Nhân sự khác