Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

CN. Trương Thị Hồng Gái

21/01/2016 | 1339
CN. Trương Thị Hồng Gái

Ngày sinh: 12/04/1987 - Tại Nghệ An

Phòng ban: Nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0974 045 038 - 0437674570

Email: truongthihonggai@gmail.com

I.             Qúa trình đào tạo:

Tốt nghiệp Đại học Khoa học Huế năm 2010

II.           Qúa trình hoạt động:

Làm việc tại Viện Ngôn ngữ học từ năm 2011

III.          Các công trình khoa học đã công bố:

1.   Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với cư dân sử dụng một số ngôn ngữ tiểu nhóm Chăm ( Gía Rai, Raglai, Chu Ru) ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, giải pháp, kiến nghị (2013- 2014), Đề tài cấp Bộ, thành viên.

2.   Từ vựng tiếng Cao Lan xét trên phương diện nguồn gốc của từ, Đề tài cấp viện, thành viên. 


Nhân sự khác