Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Nguyễn Thị Thuỳ

17/07/2020 | 2522
ThS. Nguyễn Thị Thuỳ

Phòng ban: Từ vựng học

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0168 944 5519 - 37674573

Email: thuynd84@yahoo.com.vn

A. Quá trình đào tạo

Năm 2008 Tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ học ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Năm 2013: Bảo vệ ThS Ngôn ngữ học ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

B. Quá trình hoạt động

Từ năm 2009-> nay, là nghiên cứu viên phòng Từ vựng học, Viện Ngôn ngữ học.

Định hướng khoa học:

- Từ vựng ngữ nghĩa học

- Ngôn ngữ học tri nhận

C. Các công trình khoa học đã công bố

1. Ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ tiếng Việt (2008), Luận văn tốt nghiệp ĐHKHXH$NV, ĐHQGHN.

2. Ẩn dụ tri nhận trong thơ Xuân Diệu (2013), Luận văn ThS ĐHKHXH$NV, ĐHQGHN

3. Chủ nhiệm đề tài cấp Viện: "Ẩn dụ tri nhận trong thơ Xuân Diệu" (trường hợp ẩn dụ cấu trúc) (2012), Viện Ngôn ngữ học, đã nghiệm thu.

4. Chủ nhiệm đề tài cấp Viện: "Phương thức ẩn dụ và hoán dụ trong hai tập thơ "Từ góc sân nhà em" và "Góc sân và khoảng trời" của nhà thơ Trần Đăng Khoa" (2013),  Viện Ngôn ngữ học, đã nghiệm thu.

5. Chủ nhiệm đề tài cấp Viện: "Ẩn dụ cấu trúc trong ca dao trữ tình Việt Nam" (2014),  Viện Ngôn ngữ học, đã nghiệm thu.

6. Chủ nhiệm đề tài cấp Viện: "Ngữ nghĩa của nhóm từ tri giác thuộc phạm trù ẩm thực trong tiếng Việt" (2015), Viện Ngôn ngữ học, đã nghiệm thu.

7. Thành viên đề tài cấp Bộ: " Tình hình mù chữ, tái mù chữ và vấn đề xóa mù chữ ở Việt Nam trong thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế (Phạm Tất Thắng chủ nhiệm đề tài), VHLKHXHVN, 2009- 2010, đã nghiệm thu.

8. Thành viên đề tài cấp Bộ: "Một số vấn đề mới trong phát triển và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt", 2012- 2013 (Đã nghiệm thu)

9. "Từ đồng nghĩa trong thơ Hồ Xuân Hương" (2009), BCKH Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc lần thứ nhất, Viện Ngôn ngữ học.

10. "Ẩn dụ thuộc phạm trù thực vật trong thơ Xuân Diệu dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận" (2013), Kỷ yếu Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập

11.  "Ẩn dụ ý niệm lòng trong thơ Xuân Diệu" (2013), Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ và văn học toàn quốc lần thứ nhất , Đại học Sư phạm Hà Nội

12. "Ẩn dụ ý niệm trái tim trong thơ Xuân Diệu" (2014), Tạp chí khoa học,Viện Đại học Mở Hà Nội, số 8/ 2014.

13. "Ẩn dụ nhân hóa thuộc nhóm động vật trong tập thơ Góc sân và khoảng trời của nhà thơ Trần Đăng Khoa (2015), Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội"

14. Tìm hiểu ngữ nghĩa của nhóm từ tri giác bằng khứu giác thuộc phạm trù ẩm thực trong tiếng Việt dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận, Tạp chí Ngôn ngữ số 8+9/2015.


Nhân sự khác