Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Bùi Thị Minh Yến

25/01/2016 | 495
TS. Bùi Thị Minh Yến

Ngày sinh: 1961 - Tại Nghệ An

Phòng ban: Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0912019516 - 37674583

Email: bmyent2@yahoo.com.vn

Cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ: TS. BÙI THỊ MINH YẾN

A. Quá trình đào tạo:

         - Cử nhân (1984): tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
         - Tiến sĩ (2001): bảo vệ luận án tại Viện Ngôn ngữ học, Viện KHXH Việt Nam
         - Cao cấp lí luận chính trị.
         - Nghiên cứu viên chính.
B. Quá trình hoạt động:
         Từ năm 1984 đến nay, làm việc tại Viện Ngôn ngữ học.
         Đã từng làm việc Phòng Ngôn ngữ học xã hội.
         Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Phòng Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt
C. Tham gia đào tạo sau đại học
 Hiện đang hướng dẫn 02 tiến sĩ:
1)       Lương Thị Hiền (Hướng dẫn 2), tên đề tài “Đặc điểm phương tiện ngôn ngữ biểu thị quyền lực trong giao tiếp hành chính tiếng Việt”
2)       Bùi Ngọc Anh (Hướng dẫn 2), tên đề tài “Những đặc trưng ngôn ngữ học xã hội của các từ kiêng kỵ tiếng Việt”
D. Các công trình khoa học đã công bố
       * Định hướng khoa học:
        Ngôn ngữ học xã hội, phương ngữ học
     Chuyên sâu: Giao tiếp xưng hô
               *Một số sách, chuyên khảo, giáo trình,...cơ bản:
1) Ngôn ngữ xưng hô tiếng Việt / Bùi Thị Minh Yến, Công trình cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học, 2004.

2) Từ điển chính tả tên người nước ngoài: Khoảng 6.000 tên / Nguyễn Như Ý (chủ biên), Mai Xuân Huy, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tài, Bùi Minh Yến. - H.: KHXH, 1995. - 718tr; 20cm.                  

             TOÀN BỘ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:

1.    Từ chỉ quan hệ thân thuộc trong chức năng xưng gọi : BCKH / Bùi Thị Minh Yến // HNKH Ngôn ngữ học và đời sống xã hội-văn hoá. - H. : Viện Ngôn ngữ học-Tạp chí Ngôn ngữ, 1990. - tr.: 4.
2.    Xưng hô giữa vợ và chồng trong gia đình người Việt / Bùi Thị Minh Yến // Ngôn ngữ. - 1990. - số 3. - tr.: 30-38.
3.    Xưng hô giữa anh chị và em trong gia đình người Việt / Bùi Minh Yến // Ngôn ngữ. - 1993. - số 3. - tr.: 10-19.
4.    Xưng hô giữa ông, bà và cháu trong gia đình người Việt / Bùi Minh Yến // Ngôn ngữ. - 1994. - số 2. - tr.: 31-40.
5.    Từ điển chính tả tên người nước ngoài: Khoảng 6.000 tên / Nguyễn Như Ý (chủ biên), Mai Xuân Huy, Vũ Thanh Hương, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tài, Bùi Minh Yến. - H.: KHXH, 1995. - 718tr; 20cm.
6.    Xưng hô giữa các thành viên trong gia đình người Việt / Bùi Minh Yến // ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt (Nguyễn Văn Khang chủ biên). - H. : Văn hoá thông tin, 1996. - tr.: 83-157.
7.    Xưng hô trong nhà trường / Bùi Minh Yến // Tiếng Việt trong trường học.T.2. - H. : KHXH, 1997. - tr.: 364-387.
8.    Ngôn ngữ xưng hô bạn bè trong nhà trường hiện nay: Khảo sát trên địa bàn Hà Nội / Bùi Minh Yến // Ngôn ngữ. - 1999. - số 3. - tr.: 48-61// Tiếng Việt trong trường học (Lê Xuân Thại chủ biên). T.3. - H. : KHXH, 1999. - tr.: 186-214.
9.    Ngôn ngữ xưng hô trong tiếng Việt giao tiếp công sở: Ngôn ngữ xưng hô quy thức - Khảo sát trên địa bàn Hà Nội : BCKH / Bùi Thị Minh Yến // Hội thảo Việt-Nga về các ngôn ngữ ở Việt Nam và Đông Nam Á. - H. : Viện Ngôn ngữ học, 1999. - ngày 23-24/11.
              10 Phương ngữ xưng hô Nam Bắc Việt với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường hiện nay: Khảo sát trên địa bàn Hà Nội / Bùi Thị Minh Yến // Công trình cấp Viện ’Tiếng Việt trong trường học’. Lê Xuân Thại chủ nhiệm,  Tập 4. - 1999.
                 11. Ngôn ngữ xưng hô trong tiếng Việt giao tiếp công sở / Bùi Minh Yến //Tiếng Việt trong giao tiếp hành chính (Nguyễn Văn Khang chủ biên). - H. : Văn hoá thông tin, 2002. - tr.: 143-199.
               12. Về một bình diện ngôn ngữ đáng lưu ý của người Nghệ ở Thủ đô / Bùi Thị Minh Yến // HNKH "Ngôn ngữ & văn hoá 990 năm Thăng Long-Hà Nội”. - H.: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam-Khoa Ngôn ngữ học, 2000. - tr.: 324-327.
               13. Từ xưng hô trong gia đình đến xưng hô ngoài xã hội của người Việt: Luận án Tiến sĩ Ngữ văn / Bùi Thị Minh Yến. - H. : Viện Ngôn ngữ học, 2001. - 217tr; 30cm.
             14. Ngôn ngữ xưng hô trong tiếng Việt giao tiếp trường học (quan hệ vai Giáo viên - Phụ huynh học sinh): Trên tư liệu giao tiếp ngôn ngữ trong các cuộc họp giữa Nhà trường và Phụ huynh học sinh ở một số trường Phổ thông trung học cơ sở của Hà Nội / Bùi Thị Minh Yến // Công trình cấp Viện “ Giao tiếp ngôn ngữ trong nhà trường” V ũ Thị Thanh Hương chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học, 2002.
           15. Thái độ ngôn ngữ của đồng bào Kơ Ho ở Lộc Nam (Bảo Lâm-Lâm Đồng): BCKH / Bùi Thị Minh Yến // Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Việt-Nga về Ngôn ngữ học xã hội.,Viện Ngôn ngữ học, 2002. - tr.: 165-182.
          16. Đôi điều lưu ý về phương ngữ xưng hô trong sử dụng: BCKH / Bùi Thị Minh Yến // Hội nghị Ngữ học trẻ. - Tp. Đà Nẵng. - 2003. - tháng 4.
             17. Từ ngữ gốm sứ Bát Tràng / Nguyễn Văn Khang (chủ nhiệm), Mai Xuân Huy, Phạm Tất Thắng, Bùi Thị Minh Yến,... Công trình cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học, 2003. - 163tr ; 29cm.
             18.   Chính tả d/gi trong tiếng Việt Bùi Thị Minh Yến // Một số vấn đề chính tả tiếng Việt, Đề tài cấp Bộ, Nguyễn Văn Khang chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học, 2003.
              19. Chính tả các từ gốc Ấn Âu trong tiếng Việt / Nguyễn Văn Khang (chủ nhiệm), Mai Xuân Huy, Phạm Tất Thắng, Bùi Thị Minh Yến,... Công trình cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học, 2004. - 163tr ; 29cm.
            20.    Ngôn ngữ xưng hô trong một số tác phẩm dân gian (ca dao, dân ca) miền Trung / Bùi Thị Minh Yến // trong Chương trình cấp Nhà nước: Điều tra tổng thể các ngôn ngữ ở Việt Nam, Nguyễn Văn Lợi chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học, 2004.
           21. Ngôn ngữ xưng hô tiếng Việt / Bùi Thị Minh Yến, Công trình cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học, 2004.
           22. Học vấn với hiện tượng l/n trong tiếng Việt, BCKH / Bùi Thị Minh Yến // Kỉ yếu Hội thảo Khoa học liên Á lần thứ VI tại Hà NộiViện Ngôn ngữ học, 2005
           23. Vấn đề từ Hán Việt với học sinh phổ thông trung họcBùi Thị Minh Yến // Một số vấn đề ngôn ngữ trong nhà trường, Đề tài cấp Bộ, Nguyễn Đức Tồn chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học, 2005.
            24. Lỗi hành vi ngôn ngữ xưng hô tiếng Việt / Bùi Thị Minh Yến // Những vấn đề ngôn ngữ học xã hội, Đề tài cấpViện, Nguyễn Văn Khang chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học, 2006.
           25. Bảo tồn và phát huy tiếng nói chữ viết Chăm trong tình hình mới / Nguyễn Văn Khang (chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Bình, Phạm Tất Thắng, Bùi Thị Minh Yến,... Đề tài nhiệm vụ cấp Bộ, Viện Ngôn ngữ học, 2006.
           26. Vấn đề chuẩn ngôn ngữ xưng hô tiếng Việt / Bùi Thị Minh Yến // Một số vấn đề chuẩn hoá tiếng Việt, Đề tài cấp Viện, Nguyễn Văn Khang chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học, 2007.

Nhân sự khác