Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ IV - VIỆT NAM 2020

24/04/2020 | 5027


Các bài viết khác

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO KHOA HỌC "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGỮ ÂM, TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP" (13/6)

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC "MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGỮ ÂM, TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP" (13/6)

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC "NHỮNG VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ HỌC NĂM 2024" (7/5)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI TRONG NGHIÊN CỨU NGỮ ÂM VÀ LỊCH SỬ CÁC NGÔN NGỮ VIETIC (16/12)

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: “NGỮ PHÁP GIAO TIẾP VÀ DẠY TIẾNG VIỆT NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ” (16/12)

THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "GIÁO SƯ HOÀNG TUỆ VỚI NGÔN NGỮ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI" (16/12)

Mời dự thuyết trình khoa học “Nguồn gốc và quá trình hình thành của giọng Quảng Nam” (18/7)

Thông báo số 1 Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc với chủ đề: "Những vấn đề ngôn ngữ học năm 2022" (22/6)

MỜI DỰ THUYẾT TRÌNH VỀ PHÂN TÍCH HỘI THOẠI (7/6)