Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ IV - VIỆT NAM 2020

24/04/2020 | 3824


Các bài viết khác

Thông báo số 1 Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc với chủ đề: "Những vấn đề ngôn ngữ học năm 2022" (22/6)

MỜI DỰ THUYẾT TRÌNH VỀ PHÂN TÍCH HỘI THOẠI (7/6)

THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI - ICVNS 2021 (9/3)

THÔNG BÁO SỐ 3: Lùi thời gian tổ chức Hội thảo Ngôn ngữ học Quốc tế lần thứ IV “Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh của ngôn ngữ học khu vực và thế giới” (6/7)

THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI THẢO NGÔN NGỮ HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ IV - VIỆT NAM 2020 (1/5)

FIRST CALL FOR PAPERS: FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE LINGUISTICS OF VIETNAM – 2020 (ICLV-2020) (21/2)

THÔNG BÁO HỦY BUỔI THUYẾT TRÌNH VỀ NANOSYNTAX (31/1)

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC VỀ NANOSYNTAX (30/1)

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ: NGÔN NGỮ HỌC VÀ THỜI ĐẠI 4.0 (16/11)