Thông báo

20 NĂM TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ: GIỚI THIỆU WEBSITE CỦA TRUNG TÂM

21/01/2016 | 1151


Các bài viết khác

Danh sách các tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học tính điểm công trình (22/1)

THÔNG BÁO : triệu tập NCS học chuyên đề tiến sĩ (21/1)

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011 (21/1)

HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC (21/1)

Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học (21/1)

Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học (21/1)

HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN CHI ĐOÀN (21/1)

GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CHO NGÔN NGỮ HỌC (21/1)

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN SINH CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NGÔN NGỮ HỌC (21/1)