Thông báo

Danh sách các tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học tính điểm công trình

22/01/2016 | 4820


Các bài viết khác

Thư mời đăng ký khóa tập huấn "Sử dụng chương trình Typecraft trong nghiên cứu ngôn ngữ" (3/5)

TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ (28/9)

THÔNG BÁO : triệu tập NCS học chuyên đề tiến sĩ (21/1)

20 NĂM TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ: GIỚI THIỆU WEBSITE CỦA TRUNG TÂM (21/1)

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011 (21/1)

HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC (21/1)

Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học (21/1)

Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học (21/1)

HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN CHI ĐOÀN (21/1)