Thông báo

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2011

21/01/2016 | 1959


Các bài viết khác

Thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Việt (9/10)

TRUNG TÂM GIẢNG DẠY VÀ TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ THÔNG BÁO TUYỂN SINH (21/7)

Danh sách các tạp chí được Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học tính điểm công trình (22/1)

THÔNG BÁO : triệu tập NCS học chuyên đề tiến sĩ (21/1)

20 NĂM TRUNG TÂM PHỔ BIẾN VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ: GIỚI THIỆU WEBSITE CỦA TRUNG TÂM (21/1)

HỌP HỘI ĐỒNG CHỨC DANH NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC (21/1)

Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học (21/1)

Mở mã ngành đào tạo thạc sĩ ngôn ngữ học (21/1)

HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN CHI ĐOÀN (21/1)