Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Phan Lương Hùng

28/05/2018 | 1756
TS. Phan Lương Hùng

Ngày sinh: 12/12/1978 - Tại Tuyên Quang

Phòng ban: Nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0912533371

Email: hungphanluong@gmail.com

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

A. Quá trình đào tạo

- Cử nhân (1996-2000): tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội.

- Thạc sĩ (2007- 2010): tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số, Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội. Luận văn "Ngữ âm tiếng Cao Lan".

- Nghiên cứu sinh (2010-2015): Bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số tại Học Viện Khoa học Xã hội. Luận án "Vị trí của tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ Tai".

B. Quá trình công tác chuyên môn

- Công tác tại Viện ngôn ngữ  học từ tháng 6 năm 2002.

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

A. Giáo trình, sách tham khảo

1. Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam/ đồng tác giả//, Nxb Khoa học xã hội, 2009.

2. Ngữ vựng Việt - Cadong và Cadong - Việt/ đồng tác giả//, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam, 2011.

3. Tuyển tập văn học dân tộc Thái/ đồng tác giả//, Nxb Khoa học xã hội, 2012. 

B. Các bài viết, báo cáo khoa học

1.       Ngữ âm tiếng Sán Chỉ/Phan Lương Hùng//,  Ngữ học trẻ, Đà Lạt, 2004.

2.       Cách tổ chức câu hỏi trong tiếng Bana/Phan Lương Hùng//, T/c Ngôn ngữ và Đời sống, số 1/2005.

3.       Tiếng nói chữ viết Bana/Phan Lương Hùng//, Ngữ học trẻ, Huế, 2005.

4.       Loại từ tiếng Bana/Phan Lương Hùng//, T/c Ngôn ngữ và Đời sống, số 9/2006.

5.       Thanh điệu tiếng Thái ở Vạn Mai từ góc độ đồng đại và lịch đại/Phan Lương Hùng//, T/c  Ngôn ngữ và Đời sống, số 9/2007.

6.       Cách tổ chức câu hỏi trong tiếng Kháng/Phan Lương Hùng//,  Ngữ học trẻ 2008, Hà Nội.

7.       Vị thế tiếng Rơ măm ở Kon Tum/Phan Lương Hùng//, T/c Ngôn ngữ, số 3/2011.

8.       Chính sách của Đảng và Nhà nước và tình hình thực hiện công tác giáo dục tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay/Phan Lương Hùng//, Kỉ yếu hội thảo khoa học dạy tiếng nói chữ viết Thái, Mông tại Sơn La, Sơn La, 04/2011.

9.       The Cao Lan tones/Phan Lương Hùng//, Bulletin of the Faculty of Arts, The University of Chulalongkorn, Thailand, 2012.

10.    Tiếng Cao Lan/Phan Lương Hùng//, T/c Từ điển học & Bách khoa thư, Số 2/2012.

11.    Về vị trí của tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ Tai/Phan Lương Hùng//, Kỉ yếu hội nghị Thái học toàn quốc lần thứ 6, Thanh Hóa, 2012.

12.    Vị trí tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ/Phan Lương Hùng//, T/c Ngôn ngữ, Số 8/2012.

13.    Vị trí tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ Tai nhìn từ đặc điểm biến đổi thanh điệu/Phan Lương Hùng//, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, Hà Nội, 2012.

14.    Lại bàn về vị trí tiếng Cao Lan/Phan Lương Hùng//, T/c Ngôn ngữ, Số 5/2013.

15.    Vị thế chức năng tiếng Thái và các biện pháp bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết tiếng Thái ở Sơn La/ Phan Lương Hùng //, Cộng đồng Thái-Kadai Việt Nam, những vấn đề phát triển bền vững, Lai Châu, Nxb Thế giới, 2015.

C. Đề tài khoa học các cấp

Stt

Tên đề tài nghiên cứu

Năm thực hiện

Cấp

Ghi chú

1

Điều tra cơ bản các ngôn ngữ ở Việt Nam

2001 - 2006

Nhà nước

thành viên

2

Thư mục luận văn, luận án Ngôn ngữ học

2006

Cơ sở

chủ nhiệm

3

Xây dựng và hoàn chỉnh chữ viết, biên soạn sách phục vụ dạy và học tiếng Ba na Kriêm, Hrê, Chăm Hroi ở Bình Định

2006 - 2007

Bộ

Thành viên

4

Chữ Thái ở Mai Châu

2008

Cơ sở

chủ nhiệm

5

Bức tranh toàn cảnh các ngôn ngữ ở Việt Nam

2009-2010

Bộ

thư kí

6

Điều tra ngôn ngữ Cao Lan và Sán Chí với việc xác định thành phần dân tộc

2011

Bộ

thành viên

7

Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với cư dân sử dụng các ngôn ngữ nhóm Chăm ở Việt Nam hiện nay (trường hợp tiếng Ê Đê)

2011 - 2012

Bộ

thư kí

8

Vị trí của tiếng Cao Lan trong các ngôn ngữ Tai trên phương diện từ vựng

 

2012

Cơ sở

chủ nhiệm

9

Điều tra, nghiên cứu tiếng Ca Dong góp phần xác định thành phần dân tộc của người Ca Dong ở Việt Nam

2013

Bộ

chủ nhiệm

10

Giáo dục tiếng mẹ đẻ trong cư dân các ngôn ngữ nhóm Chăm ở Việt Nam (trường hợp tiếp Gia Rai, Chu ru, Raglai).

2013-2014

Bộ

thư kí

11

Từ vựng tiếng Cao Lan xét trên phương diện nguồn gốc của từ

2014

Cơ sở

chủ nhiệm

12

Ngữ Pháp tiếng Gia-rai

2015- 2016

Bộ

thư kí

 


Nhân sự khác