Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Nguyễn Tài Thái

28/05/2018 | 1880
TS. Nguyễn Tài Thái

Ngày sinh: 1976 - Tại Thanh Hóa

Phòng ban: Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0916513108 - 37674583

Email: thaintth@yahoo.com

A. Quá trình đào tạo:

- Cử nhân: Trường Đại học KHXH và NV, 1994.

- Thạc sĩ: Trường Đại học St.John, Hoa Kì, 2007.

- Tiến sĩ: Học viện Khoa học Xã hội, 2015

B. Quá trình hoạt động:

- Công tác tại Viện ngôn ngữ  học từ tháng 10 năm 1998.

- Dạy tiếng Việt tại Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc từ năm 2008 đến 2009.

C. Định hướng khoa học:

   Nghiên cứu phương ngữ  và lịch sử tiếng Việt

 C. Các công trình khoa học đã công bố

1.     Nguyễn Tài Thái (1999), Bước đầu tìm hiểu sắc thái nghĩa của những từ láy hoàn toàn có thành tố gốc, Hội thảo Việt-Nga về các ngôn ngữ ở Việt Nam và Đông Nam Á.

2.     Nguyễn Tài Thái (2000), Bàn thêm về cách dùng của “rất-quá-lắm” trong sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, Ngữ học trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu, NXB Nghệ An, tr. 207-211.

3.     Nguyễn Tài Thái (2001), Nhìn lại việc dùng từ địa phương trong văn học Nam Bộ qua một thế kỉ, Ngữ học trẻ 2001: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. Hội Ngôn ngữ học, tr. 469-474.

4.     Nguyễn Tài Thái (2002), Văn chương khẩu ngữ một thời của Hồ Biểu Chánh, Ngôn ngữ & đời sống, số 12, tr. 9-10.

5.     Nguyễn Tài Thái (2002), Tìm hiểu hệ thống xưng gọi và cách xưng gọi trong phương ngữ Thanh Hoá trong Những vấn đề Ngôn ngữ học (Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2001) tr. 328-333.

6.     Nguyễn Tài Thái (2004) (Đồng tác giả), Hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, NXB VHTT.

7.     Nguyễn Tài Thái (2004), Một vài nhận xét về xu hướng biến đổi của hệ thống vần trong thổ ngữ Phú Ổ, trong Những vấn đề ngôn ngữ học, NXB Khoa học Xã hội, tr. 551 - 557.

8.     Nguyễn Tài Thái, Phạm Văn Hảo (2004), Sự thâm nhập của từ ngữ địa phương miền Nam vào tiếng Việt toàn dân giai đoạn 1945-1975, Ngôn ngữ & đời sống, số 4, tr. 6-11.

9.     Nguyễn Tài Thái (2007), Một vài đặc điểm ngôn ngữ huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình, Ngữ học trẻ 2007: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. NXB Đại học Sư phạm, tr. 128-133.

10.                        Nguyễn Tài Thái (2009) (Đồng tác giả), Từ điển phương ngữ tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội.

11.                         Nguyễn Tài Thái (2011), Từ địa phương trong dân ca Bình Trị Thiên, Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 2011.

12.  Nguyễn Tài Thái (2011), Xưng gọi của chủ thể trữ tình trong dân ca Bình Trị Thiên, Ngôn ngữ & đời sống, số 9, tr. 29-33.

13. Nguyễn Tài Thái (2012), Đặc điểm trường từ vựng tên gọi các dụng cụ đánh bắt cá trong tiếng Việt, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học.

14.                         Nguyễn Tài Thái (2013), Xu hướng biến đổi của một số nguyên âm huyện Thạch Thất, Hà Nội, Ngữ học toàn quốc, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, tr. 939-946.

15.                         Nguyễn Tài Thái (2013), Đặc điểm ngữ âm thổ ngữ Thạch Thất, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học.

16.                         Nguyễn Tài Thái (2014), Đặc điểm hệ thống vần Sơn Tây, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư, số 6, tr. 94-100.

17.                         Nguyễn Tài Thái (2014), Việc sử dụng biến thể thanh huyền qua các nhóm tuổi ở Sơn Tây, Tạp chí Ngôn ngữ, số 11, tr. 72-80.

18.                         Nguyễn Tài Thái (2014), Sự biến đổi cách phát âm các phụ âm uốn lưỡi ở Sơn Tây, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 12, tr. 47-51.

19.                         Nguyễn Tài Thái (2014), Đặc điểm ngữ âm thổ ngữ Phúc Thọ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học.

20.                        Nguyễn Tài Thái (2015), Nghiên cứu sự biến đổi của hệ thống thanh điệu tiếng Sơn Tây, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện, Viện Ngôn ngữ học


Nhân sự khác