Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

TS. Vũ Thị Hải Hà

08/03/2016 | 674
TS. Vũ Thị Hải Hà

Ngày sinh: 1979 - Tại Hải Dương

Phòng ban: Ngữ âm học

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0437674577

Email: haihavu28@gmail.com

Cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ: TS. VŨ THỊ HẢI HÀ
Công tác tại Viện Ngôn ngữ học từ năm 2002

A. Quá trình đào tạo:
- Cử nhân (2001): Tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội, 2001.
- Thạc sĩ (2006): Tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên ngành Lý luận Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.
- Tiến sĩ (2014): Bảo vệ luận án tiến sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội, 2014.
B. Quá trình hoạt động:
- Công tác tại Viện ngôn ngữ học từ tháng 4 năm 2002.
C. Các công trình khoa học đã công bố
* Định hướng khoa học:
Ngữ âm học

 1. Vũ Thị Hải Hà (2001), Phổ cập toàn dân học chữ quốc ngữ, một phương tiện đưa chức năng xã hội của tiếng Việt và giáo dục, Khoá luận tốt nghiệp, Đại học KHXH và NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 2. Vũ Thị Hải Hà (2002), Phổ cập toàn dân học chữ quốc ngữ, một phương tiện đưa chức năng xã hội của tiếng Việt và giáo dục, Báo cáo khoa học tại Hội thảo Ngữ học trẻ.
 3. Vũ Thị Hải Hà (2003), Thiết kế hệ thống điều khiển lệnh bằng tiếng Việt cho việc huấn luyện nhận dạng lệnh rời theo thời gian thực, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học cuối năm, Viện ngôn ngữ học.
 4. Vũ Thị Hải Hà (2004), Nhận xét về mô hình kết hợp thanh điệu trong từ láy đôi tiếng Việt, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học cuối năm, Viện Ngôn ngữ học.
 5. Vũ Thị Hải Hà (2005), Bước đầu tìm hiểu về trọng âm trong từ láy tiếng Việt, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học cuối năm, Viện Ngôn ngữ học.
 6. Vũ Thị Hải Hà (2005), Xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc nghiên cứu ngôn điệu tiếng Việt, Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học cuối năm, Viện Ngôn ngữ học.
 7. Ngô Hoàng Huy, Nguyễn Thị Thanh Mai, Quản Thái Hà, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Kim Bảng, Vũ Thị Hải Hà (2005), “Sử dụng mô hình Fujisaki và mạng Neuron trong nhận dạng và tổng hợp thanh điệu tiếng Việt”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia lần thứ 2 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin, Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, trang 228-238.
 8. Vũ Thị Hải Hà (2006), Mô hình kết hợp thanh điệu trong từ láy đôi tiếng Việt, Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học, Đại học KHXH NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 9. Vũ Thị Hải Hà (2008), Tham gia viết một chuyên đề đã công bố trong đề tài cấp Bộ "Khảo sát ngữ âm tiếng Hà Nội", đề tài đã nghiệm thu.
 10. Vũ Thị Hải Hà (2008), Bộ đơn vị phiên âm âm vị tiếng Việt, Ngữ học trẻ.
 11. Vũ Kim Bảng, Văn Tú Anh, Bùi Đăng Bình, Vũ Thị Hải Hà (2009), Tên tắt các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay: thực trạng và kiến nghị chuẩn hoá: BCKH Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc 2009.
 12. Vũ Kim Bảng, Văn Tú Anh, Bùi Đăng Bình, Vũ Thị Hải Hà (2009), Chuẩn phát âm trên các phương tiện thông tin đại chúng: BCKH Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc.
 13. Vũ Thị Hải Hà (2009), Chuẩn phát âm tiếng Việt trên Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ, BCKH Hội thảo Ngữ học trẻ.
 14. Vũ Thị Hải Hà (2009), Tham gia viết chuyên đề đã công bố trong đề tài cấp Bộ "Đặc điểm phương ngữ Bắc của tiếng Việt", đề tài đã nghiệm thu.
 15. Vũ Thị Hải Hà (2010), Tham gia viết chuyên đề đã công bố trong đề tài cấp Bộ "Những vấn đề thời sự của chuẩn hóa tiếng Việt", đề tài đã nghiệm thu.
 16. Vũ Thị Hải Hà (2010), Thanh điệu tiếng Hà Nội khu vực phố cổ, Ngôn ngữ văn hóa Thăng Long Hà Nội, Nxb TT&TT, Hà Nội.
 17. Vũ Thị Hải Hà (2012), Tham gia viết chuyên đề đã công bố trong đề tài cấp Bộ "Khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng luật ngôn ngữ ở Việt Nam", đề tài đã nghiệm thu.
 18. Vũ Thị Hải Hà (2012), Formant của nguyên âm đơn tiếng Việt trong kết hợp với thanh điệu, BCKH tại Hội nghị khoa học dành cho nghiên cứu sinh, khoa Ngôn ngữ học, Học viện KHXH.
 19. Vũ Thị Hải Hà (2012), Mối quan hệ giữa formant và thanh điệu trong tiếng Việt, đề tài cấp cơ sở, đã nghiệm thu.
 20. Vũ Thị Hải Hà (2013), Thực trạng cách đọc tên riêng nước ngoài trên bản tin thời sự hiện nay, BCKH tại Hội thảo quốc tế những vấn đề ngôn ngữ học trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Viện Ngôn ngữ học.
 21. Vũ Thị Hải Hà (2013), Formant của nguyên âm [i, u, µ] trong quan hệ với thanh điệu tiếng Việt, tạp chí Ngôn ngữ, số 12. 
 22. Vũ Thị Hải Hà (2013), Dấu hiệu quá độ (transient) của kết hợp phụ âm và nguyên âm trong âm tiết có cấu trúc CV, đề tài cấp cơ sở, đã nghiệm thu.
 23. Vũ Thị Hải Hà (2013), Tham gia viết chuyên đề đã công bố trong đề tài "Khảo sát điều tra ý thức dân tộc của người dân tộc Nguồn" đề tài đã nghiệm thu.
 24. Vũ Thị Hải Hà (2014), Formant của nguyên âm tiếng Việt trong kết hợp với âm mũi /m, n, ng/, đề tài cấp cơ sở, đã nghiệm thu.
 25. Vũ Thị Hải Hà (2014), Formant của nguyên âm tiếng Việt trong kết hợp với âm tắc và thanh điệu, Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm KHXH VN.
 26. Vũ Thị Hải Hà (2015), Formant của nguyên âm tiếng Việt trong kết hợp với âm mũi /m, n, ng/, BCKH tại Hội thảo quốc tế những vấn đề ngôn ngữ học 30 năm đổi mới và phát triển của Viện Ngôn ngữ học.

 


Nhân sự khác