Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Nguyễn Thu Huyền

13/06/2021 | 3413
ThS. Nguyễn Thu Huyền

Ngày sinh: 21/11/1980 - Tại Hà Nội

Phòng ban: Phương ngữ học và Lịch sử tiếng Việt

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0983 92 94 35 - 37674570

Email: huyentue13@gmail.com

I. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Công tác tại Phòng Nghiên cứu Ngôn ngữ các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Viện Ngôn ngữ học từ năm 2013 đến nay.

II. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề lí luận và ứng dụng thực tiễn về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

III. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Giáo trình, sách tham khảo: Chưa có

2. Các bài viết, báo cáo khoa học

Stt

Tên công trình

Năm công bố

Nơi công bố

1

Khảo sát các giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài (trình độ B) hiện có ở Việt Nam

2015

Hội thảo Ngôn ngữ học Quốc tế 30 năm đổi mới và phát triển

2

Khảo sát các giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài (trình độ B) hiện có ở Việt Nam

2015

Tạp chí Ngôn ngữ số 7+8

 

3. Chương trình, đề tài nghiên cứu

Stt

Tên đề tài nghiên cứu

Năm thực hiện

Đề tài cấp

Ghi chú

1

Điều tra bổ sung, nghiên cứu tiếng Pa Cô, Chil, Giẻ, Triêng, Tà Mun thuộc dân tộc Ta Ôi, Cơ ho, Giẻ Triêng, Xtiêng góp phần xác định thành phần dân tộc

2013

Bộ

Thành viên

2

 

 

 

 

3

Khảo sát các giáo trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài (trình độ B) hiện có ở Việt Nam

2014

Cơ sở

               

thành viên

 

Từ vựng Tai-Kadai trong tiếng Việt và tiếng Kháng ở Việt Nam

 

2015

Cơ sở

thành viên

 


Nhân sự khác