Hồ sơ cán bộ Viện Ngôn Ngữ Học

ThS. Nguyễn Thị Uyên

17/07/2020 | 3368
ThS. Nguyễn Thị Uyên

Ngày sinh: 1987 - Tại Hà Nội

Phòng ban: TẠP CHÍ "NGÔN NGỮ"

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0976236063 - 37674584

Email: lebaonhi2011@gmail.com

A. Quá trình đào tạo và các chức danh khoa học:

Cử nhân Ngôn ngữ học:  2010

Học vị: Thạc sĩ - 2016

Chức danh khoa học (năm được công nhận): Nghiên cứu viên

 

B. Quá trình hoạt động:

       * Tại Viện Ngôn ngữ học: 2011 - nghiên cứu viên

 

TOÀN BỘ CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ (ghi theo thứ tự năm xuất bản, thực hiện; bao gồm, sách, công trình khoa học, bài viết đã đăng trên tạp chí, báo cáo khoa học):

1. Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Đặc điểm của lớp thuật ngữ chính trị trong Hiến pháp Việt Nam qua các thời kì" (chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Tất Thắng), 2014.

2. Thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Vấn đề chuẩn hóa những trường hợp sử dụng chưa thống nhất trong tiếng Việt hiện nay", (Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Đức Tồn), 2015.

3. Bước đầu tìm hiểu về tên gọi đường, phố Hà Nội (Khảo sát 12 quận hiện nay của thành phố Hà Nội), Tạp chí Ngôn ngữ, Số 12, 2015.

4. Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của tên đường phố thuộc các quận nội thành Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội, tháng 1/2016.


Nhân sự khác